⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9 KOSTRA nøkkeltall

9.1 Innledning

Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen1 fra 2017. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 4262 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 80 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Lund, Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS3. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema.

9.2 Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune har i mange år vært en kommune i vekst selv om veksten de siste per årene har avtatt. Veksten i 2017 endte opp på -0,9 %, ned fra 0,7 % i 2016. Befolkningstallet er 4 849 per 31.12.2017. Kommunen har en relativt ung befolkning, og er blant topp ti av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen både i aldersgruppen 0 – 5 år (8,3 mot gjennomsnittet i Rogaland på 7,9 %). I aldersgruppen 6 – 15 år har Rennesøy nest høyest andel (15,7 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 13,3 %). Når det gjelder aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11,3 % mot gjennomsnittet på 11,6 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 53,9 % mot Rogaland med 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 10,8 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 12,4 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger.

Behovsprofil 2017Rennesøy 2016RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo
Befolkningsdata pr. 31.12.2017         
Folkemengde i alt4 8924 84910 9723 19711 866133 139......
Andel kvinner48,448,549,248,14949,94949,249,5
Andel menn51,651,550,851,95150,15150,850,5
Andel 0 åringer1,21,111,61,51,20,91,31
Andel 1-5 år7,77,27,16,686,25,26,65,7
Andel 6-15 år15,815,714,21314,612,211,913,312,3
Andel 16-18 år4,34,44,44,14,43,643,93,8
Andel 19-24 år7,16,98,67,37,7877,77,7
Andel 25-66 år53,753,952,752,454,656,851,954,754
Andel 67-79 år7,37,98,610,56,98,513,48,911,1
Andel 80 år og over32,93,44,52,33,45,63,54,4
Levekårsdata         
Levendefødte per 1000 innbyggere11,710,910,415,61512,79,112,510,2
Døde per 1000 innbyggere4,73,75,86,34,76,310,26,38
Innflytting per 1000 innbyggere45,643,557,631,647,855,749,850,256,9
Utflytting per 1000 innbyggere4559,653,152,961,158,952,853,252,5
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen3,52,121,32,42,61,22,31,6
Tabell 9.1 Behovsprofil 2017
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 – 2017
Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy kommune i perioden 2000-2017

9.3 Lønnsutgifter

Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy bruker forholdsvis mye lønn på barnehage og mindre på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se Behovsprofilen.

Lønnsutgifter 2017 i % av totale lønnsutgifterRennesøy 2016RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gjennom-snitt RogalandGjennomsnitt hele landet unntatt Oslo
Lønn, adm., styring, fellesutgifter7,27,26,010,15,46,67,56,36,5
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet1,01,00,71,30,60,61,00,60,7
- herav lønn administrasjon6,16,25,48,84,96,06,45,75,8
Lønn, barnehage24,921,713,914,919,115,710,712,19,4
Lønn, grunnskoleopplæring28,530,927,428,231,727,223,628,025,9
Lønn, helse og omsorg28,326,734,738,129,635,544,038,041,5
Lønn, sosialtjenesten4,48,25,23,65,86,03,84,64,4
Lønn, barnevern0,00,05,80,03,04,71,73,43,2
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall0,10,11,30,01,50,81,31,21,3
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø2,11,81,71,92,31,71,61,91,7
Lønn, kultur3,12,83,31,52,21,72,22,32,3
Lønn, kirke0,00,00,00,00,10,00,00,10,0
Lønn, samferdsel0,60,70,30,00,30,20,30,30,5
Lønn, bolig0,20,20,40,00,10,10,30,30,4
Lønn, næring0,70,60,30,50,60,10,90,30,5
Lønn, brann og ulykkesvern0,00,00,00,00,00,00,80,70,9
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid)0,00,00,40,00,00,01,30,21,0
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,00,00,00,00,00,00,20,00,2
          
Total100,1100100100101100100100100
Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2017
Last ned tabelldata (Excel)

 

9.4 Utvalgte nøkkeltall

Figur 9.3 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.4 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.7 Frie inntekter i kroner per innbygger
Figur 9.8 Frie inntekter i kroner per innbygger
Figur 9.9 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.10 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.11 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.12 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.13 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Figur 9.14 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Figur 9.15 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Figur 9.16 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Figur 9.17 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Figur 9.18 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Figur 9.19 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Figur 9.20 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Figur 9.21 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Figur 9.22 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Figur 9.23 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Figur 9.24 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Figur 9.25 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.26 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.27 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.28 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.29 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
Figur 9.30 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
Figur 9.31 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
Figur 9.32 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
Figur 9.33 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Figur 9.34 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Figur 9.35 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Figur 9.36 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Figur 9.37 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
Figur 9.38 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
Figur 9.39 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Figur 9.40 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Figur 9.41 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
Figur 9.42 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
Figur 9.43 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år
Figur 9.44 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år
Figur 9.45 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
Figur 9.46 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
Figur 9.47 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere
Figur 9.48 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere