⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

8 Tekniske tjenester

8.1 Innledning

Teknisk avdeling har det overordnede ansvaret for områdene Utbygging, Drift og vedlikehold, Renhold, Vei og Beredskap. Avdelingen ble trukket ut fra Kultur og Samfunn til å bli en egen avdeling i august 2017.

Stillingsresursene for avdelingen i 2017 var:

Antall Årsverk2017
Drift6,8
Renhold16,5
Vei2,5
Utbygging1
Totalt26,8
Tabell 8.1 Antall årsverk, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

8.2 Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold har ansvar for alle kommunale bygg/anlegg og veivedlikehold. Kommunal bygningsmasse utgjør nå i overkant av 37 000 m2.

I tillegg har enheten vedlikeholdsansvar for i overkant av 45 000 m2 offentlige områder med parker, plener og friområder. Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett å øke regjeringens forslag til tiltakspakke for å støtte opp under sysselsetting, aktivitet og omstilling i norsk økonomi. Rennesøy kommune fikk kr 1 506 000. Arbeidet som ble utført med disse midlene var:

Det ble også innvilget kr 2 mill. i forbindelse med regnskapsavslutningen i Rennesøy kommune i 2015 til vedlikeholdsetterslepet, hvorav henholdsvis kr 1 mill. ble brukt i 2016 og 2017. Noen av prosjektene som er blitt prioritert er:

8.2.1 Vaktmester-tjenesten

Vaktmesterne har ansvar for alt teknisk på de kommunale bygg. Formann har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet, innkjøp av varer etc. Arealet som vaktmestertjenesten har hatt ansvar for i 2017 er på 40 000 m2. Alle avvik på kommunens bygg meldes nå inn online i systemet Facilit hvor vaktmestere har tilgang til disse avvikene og underliggende dokumentasjon på sine telefoner og nettbrett.
Prioriterte arbeidsoppgaver i 2017 har vært:
1. Beredskap og skallsikring
2. Sjekk og kontroll av tekniske anlegg
3. Vedlikehold, garantier og reklamasjoner
4. Service, reparasjoner og rammeavtaler
5. Arrangementer

Oppgavene er også prioritert i tilsvarende rekkefølge i perioder med kapasitet- og ressursutfordringer.

8.3 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har ansvar for alt renhold av kommunale bygg. Renholdsleder har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet samt innkjøp av varer etc. Arealet som renholdstjenesten har hatt ansvar for i 2017 er 37 000 m2. Revidering og tilpassing av renhold på det enkelte bygg har vært prioritert og vil bli iverksatt i løpet av februar 2018. Sykefraværet har gått ned fra 9,2 % i 2016 til 7,5 % i 2017. Dette er område som er viet stor oppmerksomhet i 2017. I 2017 ble 7 renholdere meldt opp til å ta fagbrevet. Det forventes at disse vil avholde fagprøven i løpet av første halvår 2018.

8.4 Vei

8.4.1 Trafikksikkerhet

Rullering av tiltakslisten i trafikksikkerhetsplanen ble gjennomført høsten 2016, og vedtatt i Kommunestyret 15. desember. Følgende tiltak fikk høyest prioritet i 2017:

Det ble søkt om trafikksikkerhetsmidler for alle disse prosjektene og samtlige fikk støtte.

8.4.2 Asfaltering

Følgende veier er asfaltert i 2017:

Deler av asfalteringsarbeidene er finansiert ved statlig tiltakspakke.

8.4.3 Ferister

Det ble gjort utbedring av ferister på følgende steder:
• Reianes
• Hodnefjellveien
• Østhusvikveien
• Fjøløy

8.4.4 Andre aktiviteter

I 2017 har også følgende arbeid blitt gjennomført

Rennesøy kommune inngikk høsten 2017 avtale med Stavanger kommune om overtakelse av veivedlikeholdet på Austre Åmøy som en del av arbeidet med kommunesammenslåingen. Rennesøy har gjennomført grøfterens, kantslått og hatt vintervedlikehold. Dette samarbeidet videreføres.

Prosjekter

Følgende prosjekter er det blitt arbeidet med i 2017:

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy: Nye Stavanger kommune fikk i 2017 midler til utarbeidelse av reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy. Stavanger kommune har ansvaret for reguleringsplan. Rennesøy kommune deltar i prosjektgruppen og gir innspill til arbeidet. Det blir lyst ut konkurranse om å lage reguleringsplan vinter 2018.

8.5 Utbygging

Hovedoppgaver:

Prosjektering og planlegging av større offentlige bygg og anlegg

Ressurser utbygging

Utbygging har en prosjektleder i 100 % stilling. I tillegg blir det leid inn eksterne ressurser i forhold til behov under hvert prosjekt for å ivareta de enkelte tekniske områder. Vaktmestertjenesten blir også i de tilfeller der dette er formålstjenlig, brukt under enkelte prosjekter.

Større prosjekt startet/utført i 2017

Rehabilitering av Bru barnehage

Det er i 2017 startet opp rehabilitering av Bru barnehage. Dette er en total renovering hvor det er skiftet ventilasjon, belysning og installert vannbåren varme i alle gulv. Rehabiliteringen er planlagt ferdigstille våren 2018.

Rehabilitering kommunehuset

Det er i 2017 utført rehabilitering av kommunehuset på de mest graverende områdene. I hovedsak er der skiftning av vinduer og ventilasjon. Det er også utført noe reparasjonsarbeid av det elektriske anlegget.

Omsorgsboliger Eltervåg

Omsorgsboligene på Eltarvåg ble ferdig planlagt, prosjektert og innhentet priser første halvår 2017.

Det ble påbegynt et omreguleringsarbeid høsten 2017 da avvik på denne ble påpekt fra fylkesmannen.

Universell utforming av Askje kirke

Det er bygget ut et handicap toalett og en rømningsvei på Askje kirke i tillegg til at uteområdet er tilrettelagt for universal utforming.

Utvidelse av gravplass ved Sørbø kirke

Utvidelsen av Sørbø gravplass er gjennomført i 2017.

Rehabilitering av omsorgsboliger

Det er oppgradert og rehabilitert 2 omsorgsleiligheter i Vikevågveien.

Treningspark på Rennesøy skole

Den utvendige treningsparken ved Rennesøy skole ble bygget på høsten 2017.

Generelt

Lov om offentlig anskaffelse stiller strenge krav til utarbeidelse av konkurranse-dokumenter/anbud. Alle bygge- og anleggsprosjekt skal lyses ut på anbud med tilhørende evalueringsprosesser, kontraktsforhandlinger og oppfølging.

Når avdelingen selv utfører en overordnet byggeledelse med å innleie av spesialister innenfor de enkelte fagområder innebærer dette en vesentlig innsparing i prosjektene. Dette fordrer grundig oppfølging av utførte arbeider og kontroll av juridisk korrekt innhenting av priser. Det er viktig at kontraktsinngåelser foregår på riktig måte og til rett pris. Lokal innkjøpskompetanse er nødvendig for å kunne definere kvaliteter og brukstilpasninger, konsekvenser og kostnader, ta hensyn til lokale forhold og behov samt fremlegge forslag til løsninger og kostnadskalkyler for kommunens prosjekt til politisk behandling.

8.6 Beredskap

Avdelingens arbeid med sivilt beredskap var i 2017 å gjennomgå kommunens overordnede ROS-analyse. Alt beredskapsarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppen som er nedsatt av representanter fra de enkelte kommunale fagområder samt kommunens øverste ledelse.