⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7 Kultur og samfunn

7.1 Innledning

Hovedoppgavene i tjenesteområdet Kultur og samfunn er samfunns-planlegging og utvikling, arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester, kulturforvaltning, landbruks- og miljøforvaltning. I tillegg rapporterer IVAR til avdelingen. Denne tverrfaglige sammensetningen danner et godt utgangspunkt for å løse viktige utfordringer i kommunen på en helhetlig måte. Det samarbeides tett med andre avdelinger og eksterne myndigheter etter behov. Nedenfor følger en oversikt over stillingsressursene i 2017:

Antall årsverk2017
Kommunalsjef1
Plan og forvaltning7
Kultur5,5
Totalt13,5
Tabell 7.1 Antall årsverk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

Flere av fagområdene har hatt vakanse, permisjoner og/eller sykemeldinger i 2017. Kultursjef fungerte også som kommunalsjef fra mars til desember.

I 2017 har avdelingen hatt fokus på å videreutvikle medarbeiderne og kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. Med få ansatte på hvert fagområde er området sårbar når det gjelder bemanning, og det har vært viktig å tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte medarbeider.

7.2 Plan og forvaltning

Enheten har flere oppgaver:

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og arbeidet styres hovedsakelig av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Enheten har i 2017 til sammen syv hele fagstillinger. Personal- og økonomiansvaret for enheten ligger hos kommunalsjef.

7.2.1 Plan

Begge årsverkene på fagområdet har vært besatt i hele 2017. Den ene stillingen har også funksjon som fagleder for Plan og forvaltning.

Kommuneplanarbeidet har pågått gjennom hele året med fastsetting av planprogram, betydelig medvirkningsarbeid og utarbeiding av samfunnsdelen.

Noen av de andre reguleringsplanene var fra tidligere møtt med innsigelse og har derfor krevd mye ressurser og tatt lang tid. Sentrumsplanen ble endelig vedtatt i desember 2017.

7.2.2 Byggesak

Fagområdet har hatt krevende dispensasjonssaker knyttet til erstatningsboliger på gardsbruk og tiltak i strandsonen.

I tillegg har det vært noen større saker innenfor ulovlighetsoppfølging i 2017. Denne type saker er ressurskrevende. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2017 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging som nevnt over.

De to årsverkene som har vært satt av til fagområdet har vært dekket opp store deler av året, og avdelingen har kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggbasen, er prioritert gjennom hele året. Kartverket har foretatt nykartlegging av kommunen.

7.2.4 Landbruk, miljø og reiseliv

Ved siden av de vanlige forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv.

Det er satt av to årsverk til fagområdet. Grunnet avdelingens ressurssituasjon har fagområdet prioritert lovpålagte oppgaver.

Kommunens turstier er godt besøkt og slitasjen på stiene er store i enkelte områder. Sammen med utvalgte kulturlandskap har dette vært et fokusområde i 2017.

Miljø:
Det er utarbeidet regionalplan for vannforvaltning i Rogaland. Handlingsplanens aktiviteter, som overvåkninger av vannområder og elver er fulgt opp.

Reiseliv:
Kommunen fulgte opp medlemskap i Region Stavanger og Nordsjøveien.

Skog:
For å følge opp nasjonale og lokale mål for skog og skogbruk ble det i 2017 videreført avtale med Sandnes kommune om leie av skogfaglig kompetanse.

7.3 Kultur

Kultur har ansvaret for kommunens kulturforvaltning, bibliotek, frivilligsentral, allmenn kultur og barne- og ungdomsarbeid.

Et lokalt kulturtilbud er en viktig faktor i «Det gode liv på dei grøne øyane».

Kulturavdelingen har også i 2017 arbeidet med å gi hele befolkningen et kvalitativt godt
kulturtilbud. Gjennom «Den kulturelle skolesekken» for skoleelever, «Den kulturelle spaserstokken» for de eldre og «Kulturhaust i Ryfylke» har man nådd et bredt publikum.

Kultur har tilrettelagt for «Rennesøydagen 2017», og gjennomført en vellykket dag sammen med lag, organisasjoner og bedrifter. Rennesøydagen er ressurskrevende og det legges ned stor arbeidsinnsats fra Kultur.

Arbeidet med å utvikle Vikevåg aktivitetsområde har fortsatt i 2017.

Frivilligsentralen samarbeider tett både med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester. Sentralen har også i 2017 hatt et spesielt fokus på folkehelsearbeidet og integrering.

Biblioteket er kunnskapsformidler, møtested samt kultur- og debattarena. Biblioteket har tilbud til alle aldersgrupper, og er godt brukt som sosial møteplass og lavterskeltilbud.

Kultur har ansvaret for publikumsbading, fordeling av treningstider og bruk av idrettshallene og idrettsbaner i kommunen. I tillegg administrerer kultur spillemiddelsøknader og saksbehandler tilskuddsordninger til ulike kulturformål i kommunen, herunder også tilskudd til andre trossamfunn.

7.3.1 Fritidstilbud barn og unge

Barne- og ungdomsarbeidet har som mål at barn og unge skal ha en meningsfylt fritid, og et godt og trygt oppvekstmiljø.

Fritidsklubben Stasjonen har hatt åpent en kveld i uken, samt workshops og arrangement i utvalgte helger i 2017. Det er ansatt ny klubbleder, og avsatt 0,5 årsverk til drift av fritidsaktiviteter til barn og unge gjennom fritidsklubben.

Lag og organisasjoner har lagt ned en betydelig innsats for barn og unge. Kommunen har lagt til rette for at organisasjonene skal ha best mulige vilkår for drift.

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) er gjennomført i samarbeid med Randaberg, Kvitsøy og Finnøy.

Ungdomsrådet har i 2017 vært meget aktivt, og gjennomført flere temamøter.

Biblioteket er en viktig lavterskel møteplass for barn og unge. Formidlingsarbeidet har hatt fokus på barn og unge.

Det er arrangert Småjobbsentral for ungdom, og sommeraktiviteter for barn i to uker i skoleferien.

7.3.2 Kulturminner

Veiledning og informasjon til eiere av kulturminner har hatt hovedfokus på fagområdet i 2017. I tillegg har arbeidet med å skilte kulturminner i forbindelse med turstier fortsatt.

7.4 VAR avdeling

Avdelingen har ansvaret for tjenestene vann, avløp og renovasjon. Arbeidet utføres av IVAR IKS, etter avtale inngått med Rennesøy kommune.

Hovedoppgaver:
Forvaltning, drift, vedlikehold og investeringsprosjekt innen vann, avløp og renovasjon.

Driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy har en felles driftsleder og personell i driftsavdelingen blir brukt i alle kommunene. Dette fører til bedre utnyttelse av personell og synergieffekter oppnås. VAR-ansvarlig har ansvar for forvaltningen av VAR tjenestene i Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. I tillegg er det en saksbehandler på forvaltning for Rennesøy kommune.

I 2017 har driftsavdelingen utført arbeid på VA- anlegg som rutinemessig tilsyn, forefallende vedlikehold, prøvetaking, planlagt forebyggende vedlikehold samt utbedret akutt skade på anlegg, deltatt på beredskapsøvelser, gjennomført utbedringer ved svikt i driftskontrollanlegg og IKT -systemer, og skaffet til veie nødvann/ krisevann i ulike situasjoner.

7.4.1 Avløp

Slamtømming ble gjennomført for private slamavskillere på Rennesøy i 2017 og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. Det er firmaet Loftheim Renovasjon som står for tømmingen.

7.4.2 Renovasjon

RenoNorden har hatt avtale om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune, men grunnet konkurs ble en midlertidig avtale med Renovasjonen IKS inngått. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast.

Rennesøy har en interkommunal avtale om tømming av nedgravde containere på Skorpefjell, Tusseberg og Smedatunet. Ordningen fungerer bra.

Drift av miljøstasjonene fungerer stort sett bra, men det forekommer en del feilsortering.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

Driftsavdelingen har ansvar for utlevering av beholdere ved innflytting i nye boliger og ved utskifting av beholdere. Det benyttes lokal frivillig organisasjon ved utlevering av tømmekalender, poser etc.

7.4.3 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Dette er et omfattende arbeid. Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling, utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging av investeringstiltak, ROS-analyser, revidering av beredskapsplaner.

Oppsummering og utfordringer

Rekruttering og beholde spisskompetanse har vært, og vil fremdeles være en utfordring. Tjenesteområdet består av mange fagområder med få ansatte i nøkkelstillinger. I mindre fagmiljøer er det derfor utfordrende å opprettholde kontinuitet i forbindelse med oppsigelser, sykemeldinger, permisjoner og nyansettelser. Det er viktig å ta vare på medarbeiderne gjennom kompetanseutvikling og lage gode arenaer for tverrfaglige diskusjoner og utvikling.

Økte forventninger og større krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør tilsier god plan- og samfunnsfaglig kompetanse og et strategisk utviklingsfokus. Å sikre oppvekstmiljøet handler om å utvikle fysiske, sosiale og kulturelle verdier.

Arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy vil i tiden framover ha høy prioritert. Balansegangen mellom fortsatt kvalitet i tjenesteproduksjonen og å bidra i fellesarbeidet vil kunne bli krevende.