⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

10 Årsregnskap

Vedlegg:

Årsregnskap for Rennesøy kommune 2017 med noter (pdf)

Revisjonsberetning for Rennesøy kommune (pdf)

10.1 Årsregnskap 2017

10.1.1 Hovedoversikt drift

 NoteRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Regnskap 2016
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger -20 012 081-19 838 000-19 558 000-19 427 669
Andre salgs- og leieinntekter11-33 280 753-31 555 000-31 555 000-31 577 875
Overføringer med krav til motytelse -50 472 423-38 569 000-22 137 000-48 569 184
Rammetilskudd -131 836 324-129 641 000-128 722 000-125 858 250
Andre statlige overføringer12-14 702 959-16 169 000-15 046 000-13 058 282
Andre overføringer13-144 00000-54 400
Inntekts- og formuesskatt -146 691 587-147 239 000-153 079 000-153 116 062
Eiendomsskatt14-1 567 692-1 650 000-1 650 000-1 444 120
Andre direkte og indirekte skatter 0000
Sum driftsinntekter -398 707 819-384 661 000-371 747 000-393 105 842
      
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter15207 642 571207 357 100197 410 700195 175 858
Sosiale utgifter 54 079 53153 210 50053 871 00051 462 466
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon1646 122 97245 076 80043 325 80042 767 703
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 44 348 57644 491 60043 972 60042 141 234
Overføringer1727 682 71320 131 00012 940 00022 517 030
Avskrivninger1820 137 14620 181 0002 411 00018 971 704
Fordelte utgifter  0000
Sum driftsutgifter  400 013 509390 448 000353 931 100373 035 995
Brutto driftsresultat -1 305 691-5 787 00017 815 90020 069 847
      
Renteinntekter og utbytte -9 441 982-9 518 000-8 943 000-8 606 975
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  0000
Mottatte avdrag på utlån -24 400-100 000-100 000-49 780
Sum eksterne finansinntekter -9 466 382-9 618 000-9 043 000-8 656 755
      
Renteutgifter og låneomkostninger 9 942 72010 267 00010 267 00012 110 102
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  1 155 667998 000998 000912 836
Avdrag på lån 25 126 82321 947 00018 947 00023 399 579
Utlån 56 961100 000100 00081 753
Sum eksterne finansutgifter  36 282 17033 312 00030 312 00036 504 270
      
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -26 815 788-23 694 000-21 269 000-27 847 514
      
Motpost avskrivninger -20 137 146-20 181 000-2 411 000-18 971 704
Netto driftsresultat -7 984 332-9 300 000-1 042 10011 194 037
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt -2,00 %-2,42 %-0,28 %2,85 %
      
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 19-14 097 501-14 097 0000-13 194 151
Bruk av disposisjonsfond (ubundet20-8 663 051-8 403 000-700 000-3 384 590
Bruk av bundne driftsfond 21-1 356 096-1 206 000-1 000 000-2 201 360
Sum bruk av avsetninger  -24 116 648-23 706 000-1 700 000-18 780 101
      
Overført til investeringsregnskapet  15 008140 00000
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk  0000
Avsatt til disposisjonsfond 2214 542 32913 812 000203 90013 576 809
Avsatt til bundne driftsfond 231 574 979454 000454 0002 299 827
Sum avsetninger  16 132 31614 406 000657 90015 876 637
      
Regnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbruk (-)2400014 097 501
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

 Regnskap 2017Rev. bud. 2017Vedtatt bud. 2017Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue-146 691 587-147 239 000-153 079 000-153 116 062
Ordinært rammetilskudd-131 836 324-129 641 000-128 722 000-125 858 250
Skatt på eiendom-1 567 692-1 650 000-1 650 000-1 444 120
Andre direkte eller indirekte skatter0000
Andre generelle statstilskudd-14 702 959-16 169 000-15 046 000-13 058 282
Sum frie disponible inntekter-294 798 562-294 699 000-298 497 000-293 476 714
Renteinntekter og utbytte-29 579 128-29 699 000-11 354 000-27 578 679
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter11 098 38711 265 00011 265 00013 022 938
Avdrag på lån25 126 82321 947 00018 947 00023 399 579
Netto finansinntekter/utgifter6 646 0813 513 00018 858 0008 843 837
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbr.0000
Til ubundne avsetninger14 542 32913 812 000203 90013 576 809
Til bundne avsetninger1 574 979454 000454 0002 299 827
Bruk av tidl.års regnskapsm. mindreforbruk-14 097 501-14 097 0000-13 194 151
Bruk av ubundne avsetninger-8 663 051-8 403 000-700 000-3 384 590
Bruk av bundne avsetninger-1 356 096-1 206 000-1 000 000-2 201 360
Netto avsetninger-7 999 340-9 440 000-1 042 100-2 903 464
     
Overført til investeringssregnskapet15 008140 00000
     
Til fordeling drift-296 136 814-300 486 000-280 681 100-287 536 342
     
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)296 136 814300 486 000280 681 100273 438 841
     
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+)000-14 097 501
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

 Regnskap 2017Rev. bud. 2017Vedtatt bud. 2017Regnskap 2016
Til fordeling drift (fra skjema 1A)-296 136 814-300 486 000-280 681 100-287 536 342
Fellestjenester28 518 15731 457 30031 024 50027 624 628
Oppvekst og læring127 608 698127 227 400113 926 600122 449 705
Helse og velferd91 342 78495 755 80092 700 00085 548 262
Kultur og samfunn30 167 88828 667 40023 042 00027 863 376
Tekniske tjenester10 626 99012 599 20011 797 0009 975 190
Finans7 872 2974 778 9008 191 000-22 319
Fordelt til drift296 136 814300 486 000280 681 100273 438 841
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+)000-14 097 501
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Hovedoversikt investering

 NoteRegnskap 2017Rev. bud. 2017Vedtatt bud. 2017Regnskap 2016
Salg av driftsmidler og fast eiendom 0000
Andre salgsinntekter 0000
Overføringer med krav til motytelse -393 802-6 620 000-5 400 000-1 518 091
Kompensasjon for merverdiavgift -5 646 658-5 804 750-6 281 250-11 394 811
Statlige overføringer 0000
Andre overføringer 0000
Renteinntekter og utbytte 0000
Sum inntekter -6 040 460-12 424 750-11 681 250-12 912 902
Lønnsutgifter25667 90500641 636
Sosiale utgifter 197 05200184 017
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 39 965 77463 734 90068 388 90053 290 991
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 00018 704
Overføringer 5 646 6585 804 7506 281 25011 394 811
Renteutgifter og omkostninger 0000
Fordelte utgifter 0000
Sum utgifter 46 477 39069 539 65074 670 15065 530 158
Avdrag på lån 3 914 023900 000900 0002 651 050
Utlån2610 269 00012 000 00009 631 194
Kjøp av aksjer og andeler27769 083769 0000699 192
Dekning av tidligere års udekket 0000
Avsatt til ubundne investeringsfond281 150 0001 150 0001 150 0001 210 159
Avsatt til bundne investeringsfond 000227 218
Sum finansieringstransaksjoner 16 102 10614 819 0002 050 00014 418 813
Finansieringsbehov 56 539 03671 933 90065 038 90067 036 069
Bruk av lån29-50 691 005-68 674 900-62 988 900-62 033 247
Salg av aksjer og andeler 0000
Mottatte avdrag på utlån -5 064 023-2 050 000-2 050 000-3 801 050
Overført fra driftsbudsjettet -15 008-140 00000
Bruk av tidligere års udisponert 0000
Bruk av disposisjonsfond 0-300 0000-300 000
Bruk av bundne driftsfond 0000
Bruk av ubundne investeringsfond30-769 000-769 0000-901 772
Bruk av bundne investeringsfond 0000
Sum finansiering -56 539 036-71 933 900-65 038 900-67 036 069
Udekket (+)/udisponert (-) 0000
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering

 Regnskap 2017Rev. bud. 2017Vedtatt bud. 2017Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler46 477 39069 539 65074 670 15065 530 158
Utlån og forskutteringer11 038 08312 769 000010 330 386
Avdrag på lån3 914 023900 000900 0002 651 050
Avsetninger1 150 0001 150 0001 150 0001 437 377
Dekning av tidligere års udekket inv.    
Årets finansieringsbehov62 579 49684 358 65076 720 15079 948 971
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler-50 691 005-68 674 900-62 988 900-62 033 247
Inntekter fra salg av anleggsmidler0000
Tilskudd til investeringer0000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner-11 104 483-14 474 750-13 731 250-16 713 952
Andre inntekter0000
Sum ekstern finansiering-61 795 488-83 149 650-76 720 150-78 747 199
Overført fra driftsregnskapet-15 008-140 00000
Bruk av avsetninger-769 000-1 069 0000-1 201 772
Sum finansiering-62 579 496-84 358 650-76 720 150-79 948 971
Udekket/udisponert0000
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

 Regnskap 2017Rev. bud. 2017Vedtatt bud. 2017Regnskap 2016
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)46 477 39069 539 65074 670 15065 530 158
Fellestjenester531 6791 406 250625 0001 344 242
Oppvekst og læring1 240 009537 500312 500557 363
Helse og velferd283 838505 000375 000190 763
Kultur og samfunn27 600 35148 464 50038 300 00056 674 271
Tekniske tjenester16 821 51218 626 40035 057 6506 763 519
Sum fordelt46 477 39069 539 65074 670 15065 530 158
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.7 Hovedoversikt balanse

 Note20172016
EIENDELER   
Anleggsmidler   
Faste Eiendommer 18620 294599 718
Utstyr, maskiner, transportmidler189 61910 808
Langsiktige utlån 75 73470 496
Aksjer og andeler 18 65517 886
Pensjonsmidler 310 971285 508
Sum anleggsmidler 1 035 274984 417
Omløpsmidler   
Fordringer 52 38450 358
Premieavvik pensjon3, 48 2468 869
Aksjer/andeler   
Kasse , bank193 91381 095
Sum omløpsmidler 154 542140 323
SUM EIENDELER 1 189 8161 124 740
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital   
Disposisjonsfond827 74521 866
Bundne driftsfond89 2158 997
Ubundne investeringsfond87 5147 133
Bundne investeringsfond81 6031 603
Regnskapsmessig mindreforbruk 014 098
Regnskapsmessig merforbruk  0
Udekket investeringsregnskapet  0
Kapitalkonto 175 627172 747
Endring regnskapsprinsipp drift10-461-461
Sum egenkapital 221 244225 982
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Pensjonsforpliktelse4386 324359 998
Langsiktige lån7498 078468 294
Sum langsiktig gjeld 884 401828 291
Korsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld 84 17070 467
Sum kortsiktig gjeld 84 17070 467
Sum gjeld 968 572898 758
SUM GJELD OG EGENKAP. 1 189 8161 124 740
    
MEMORIAKONTI   
Ubrukte lånemidler 21 59113 458
Andre memorakonti96 8978 434
SUM MEMORIAKONTI 28 48821 892
MOTPOST MEMORIAKONTI 28 48821 892
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)