⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

1 Innledning

Rennesøy kommune har i 2017 vært påvirket av omstillingen som har preget regionen. Dimensjonering, omstilling og god økonomistyring av kommunens tjenester har hatt stor oppmerksomhet. Kommunen har videreført arbeidet med å tilpasse seg til en ny økonomisk hverdag med andre vekstforutsetninger enn tidligere.

Befolkningstallet i kommunen ble redusert med 43 innbyggere til 4 849 i 2017. Det er en nedgang på 0,9 %, hovedsakelig grunnet nettoutflyttinger. Dette bekrefter situasjonen i kommunen de siste årene med lav befolkningsvekst og kommunens utfordring blir å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens befolkning.

Et økonomisk resultat som forventet

Inngangen til 2017 innebar strammere økonomiske rammer. Merinntektene og de gode resultatene fra 2016 ble i all hovedsak satt av på fond. Samtidig ble noe av midlene planlagt brukt til noen få prioriterte tiltak og til å finansiere skattesvikten til Rennesøy. Netto driftsresultatet var følgelig forventet å bli negativt og endte på -2,0 % ved årsslutt.

Tjenesteområdene hadde kr 4,3 mill. (1,4 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 300,4 mill. i 2017. Tjenesteområdene har vist god budsjettdisiplin og hatt en god økonomistyring gjennom året. De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk.

Brutto investeringsutgifter ekskludert finanstransaksjoner ble kr 46,5 mill. i 2017. Det er kr 23 mill. lavere enn justert budsjett og gjelder endret framdrift knyttet til investeringsprosjektet Eltarvåg bofellesskap.

Drifts- og investeringsregnskapet viser kroner null på bunnlinjen når alle poster er gjort opp.

Kommunedelplan og velferdsteknologi

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd, 2014 – 2022» har stått sentralt i alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført i 2017. Rennesøy deltar i et interkommunalt samarbeid vedrørende velferdsteknologi. Stadig flere digitale løsninger er tatt i bruk i 2017 og flere vil bli testet og tatt i bruk neste år.

Språkstimulering og digitalisering

Større oppmerksomhet og bedre kompetanse innenfor språkstimulering og språkutvikling i barnehagene bidrar til at man oppdager barns særskilte behov på et tidligere stadium.

Rennesøy satser på digitalisering og har i ungdomsskolen nå 1:1 PC-dekning. På mellomtrinnet er det 1:2 og på barnetrinnet er det 1:3.

Veien mot Nye Stavanger

I juni 2016 sluttet Finnøy, Rennesøy og Stavanger seg til en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune. Arbeidet med etableringen av ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy tok form i 2017. Det ble opprettet en prosjektorganisasjon med egen prosjektrådmann og prosjektdirektør. Fremover vil arbeidet med å etablere «Nye Stavanger» bli toneangivende og være en stor og viktig oppgave for kommunen. Arbeidet vil være ressurskrevende og kommer i tillegg til ordinær drift og utvikling av Rennesøysamfunnet.

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, enheter og avdelinger. Rådmannen takker for god innsats og et stort engasjement i 2017 og ser fram til å utvikle kommunen videre for rennesøybuene.

 

Rennesøy 23. mars 2018

 

Birger S. Clementsen

Rådmann